VČS 2018

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 11. 03. 2018

                                                    VČS 2018.

                                                    Výbor MO SRZ Drahovce

                                                                       Vás pozýva na 

                                                        VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

                                 Ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2018 o 9:30

                                                       V Kultúrnom dome v Drahovciach

 

                                                            Program VČS

 

1.Otvorenie

2.Voľba predsedníctva a pracovných komisií - mandátová,návrhová a volebná komisia.

3.Kontrola uznesení z VČS 2017

4.Správa o činnosti MO SRZ Drahovce v roku 2017

5.Správa o hospodárení  MO SRZ Drahovce v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6.Správa kontrolnej komisie za rok 2017

7.Plán činnosti MO SRZ Drahovce na rok 2018

8.Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2018-2022

9.Voľba delegátov na XII.Snem SRZ

10.Diskusia

11.Návrh uznesenia

12.Záver